برگزاری امتحان مبانی کامپیوتر پایه ششم

برگزاری امتحان مبانی کامپیوتر پایه ششم در سالن اجتماعات دبستان روش نو

 

برگزاری امتحان مبانی کامپیوتر پایه ششمبرگزاری امتحان مبانی کامپیوتر پایه ششم